วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ทำหน้าที่วิทยากรให้ความรู้ด้านยาเสพติดนักเรียนโรงเรียนบ้านปงเคียน ตำบลดงมหาวัน (๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕)

วันนี้ ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. พ.ต.ท.สุพจน์ มัจฉา สวป.สภ.พาน ปฏิบัติหน้าที่ สภ.เวียงเชียงรุ้งเดินทางไปทำหน้าที่วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านปงเคียน ตำบลดงมหาวัน ตามที่โรงเรียนมีหนังสือที่ ศธ ๐๔๐๔๓.๐๓๕/๑๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ขอความร่วมมือไปซึ่งการให้ความรู้ความเข้าใจครั้งนี้โรงเรียนกำหนดให้ไว้ในหัวข้อ "การสร้างอุดมการณ์ต้านภัยยาเสพติด" และ "ทักษะชีวิตการป้องกันยาเสพติด" โดยนักเรียนที่เ้ข้ารับการอบรมครั้งนี้มีัึำทั้งสิ้น ๓๔ คน เป็นนักเรียนชั้นประถมปีที่ ๕-๖ จำนวน ๑๙ คนและชั้่นมัธยมปีที่ ๑-๓ จำนวน ๑๕ คนการอบรมครั้งนี้ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงราย (ศพส.จ.ชร.) ได้กำหนดโรงเรียนเป้าหมายในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๑ ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนในเป้าหมายจำนวน ๓๕ แห่งๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท โดยโรงเรียนบ้านปงเคียนเป็น ๑ ในโรงเรียนเป้าหมายครั้งนี้วัตถุประสงค์ของการอบรม

๑. เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มก่อนเสี่ยงมีความรู้ความเข้าใจ มีการปรับเ้ปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
๒. เพื่อให้มีทักษะชีัวิตกา่รป้องกันยาเสพติด การดูแลเยียวยาช่้วยเหลือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๓. เพื่อให้ัสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดและประสานความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่้น

โดยจัดให้มีการอบรม ๑ วันคือวันนี้แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ช่วงแรกภาคเช้าตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.เป็นการเรียนรู้เรื่องยาเสพติดและการดูแลเยียวยาช่วยเหลือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอเวียงเชียงรุ้งทำหน้าที่วิทยากร สำหรับช่วงบ่ายเป็นการบรรยายเรื่อง"การสร้างอุดมการณ์ต้านภัยยาเสพติด" และ "ทักษะชีวิตการป้องกันยาเสพติด"ในหัวข้อที่ผมไปบรรยายนั้นได้ให้ความรู้แก่เด็กๆ สรุปได้ดังนี้

การสร้างอุดมการณ์๋ต้านภัยยาเสพติด

วัตถุประสงค์ :
เพื่อ ให้เด็กๆ มีความรู้ความเข้าใจของโทษ พิษภัยยาเสพติด เกิดความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านยาเสพติดนำไปสู่การมีอุดมการณ์ ที่จะเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน

เรื่องที่บรรยาย :
๑. โทษและภัยอันตรายจากการเสพติดและใช้สารเสพติด
๒. ความผิดตามกฎหมายของผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๓. สร้างจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บุพการี ครู/อาจารย์และตนเอง
ทักษะชีวิตการป้องกันยาเสพติด

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจของทักษะชีวิตที่จะถูกคุกคามจากภัยยาเสพติดและการมีทักษะชีวิตในด้านการป้องกันยาเสพติดเพื่อการดำรงชีวิตอยู่้ในสังคมอย่างมี ความสุข

เรื่องที่บรรยาย :
๑. ภัยคุกคามจากยาเสพติดที่มีผลต่อการดำรงชีวิตในสังคม
๒. วิธีการฝึกให้มีทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติดเมื่อบรรยายเสร็จสิ้ี่นแล้วนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตนพร้อมกันด้วยข้อความดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้า (ชื่อของผู้เข้ารับการอบรม) ขอให้คำปฏิญาณตนต่อหน้าวิทยากรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ณ ที่นี้ว่า

ข้าพเจ้า จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดและทุกกรณีตราบจนชีวิตหาไม่ ทั้งจะตั้งใจเรียนหนังสือ เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ ครูอาจารย์เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีค่าของชาติในอนาคต

ถ้าข้าพเจ้าปฏิบัติได้ตามคำปฏิญาณนี้ ขอให้ข้าพเจ้าประสบแต่ความสำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ แต่หากข้าพเจ้าผิดคำปฏิญาณนี้ ขอให้ข้าพเจ้ามีอันเป็นไปในทางที่ไม่ดี ชีวิตประสบแต่ความวิบัติ หาความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้ตราบสิ้นลมหายใจเสร็จแล้วผู้อำนวยการโรงเรียน (นายอำนาจ หาญกล้า) กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกจ.ส.ต.สริทธิ์พล จันทร์อิฐ : ภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น